EUROPEAN OPEN CUP GRAPPLING (Bialystok, Poland)

Registration

Download

OTWARTY PUCHAR EUROPY W GRAPPLINGU

 

REGULAMIN

 

2015-06-06

 

 

I. CEL I ZADANIA

 

Popularyzacja Grapplingu jako dyscypliny sportowej.

 

Podnoszenie umiejętności zawodników.

 

II. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW

 

Zawody odbędą się w Białymstoku w Hali Lodowiskowej BOSiR, ul. 11 Listopada 28,

 

dnia 6 czerwca 2015, godz. 12.

 

6 czerwca- rejestracja i ważenie zawodnikówod godz. 10.00 w Hali Lodowiskowej BOSiR, ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok.

 

Zawodnicy mają obowiązek okazać licencję uczestnika – kartę rejestracji i dokument osobistyz datą urodzenia i obywatelstwem).

 

Początek zawodów o godzinie 12.00.

 

III. UCZESTNICY ZAWODÓW I PROGRAM

 

Zawody indywidualne, liczba zawodników nieograniczona

 

 

 

Grupa

Zawodnicy

Ważenie – rejestracja w dniu zawodów

Początek zawodów

Kategorie wagowe

1.

U-17, Juniorzy młodsi, chłopcy, ur. 1998 i młodsi

10.00-11.00

12.00

-52;-56;-60;-64;-68;

-72; -76;-80;-84; +84 kg;

2

U-19, Juniorzy, chłopcy,

ur. 1996-1997

10.00-11.00

12.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;

-84;-90;+90 kg;

3

Seniorzy (mężczyźni),

ur. 1995 i starsi

10.00-11.00

12.00

-64;-68;-72;-76;-80; -84;

-90; -100;+100 kg;

4

Weterani ur. 1980 i starsi

10.00-11.00

12.00

-68;-76; -84;-90;+90 kg;

 

Uwaga: Jeśli w danej kategorii wagowej zarejestrował się tylko jeden zawodnik, to przenosi się go do wyższej kategorii wagowej.

 

IV. KIEROWNICTWO ZAWODÓW

 

Zawody nadzoruje zespół sędziów powołany przez Międzynarodową Federację Grapplingu;

 

Sędzia główny zawodówVytautas Smirnovas, sekretarz zawodówRolandas Lukoševičius.

 

V. REGULAMIN

 

Zawody odbędą się wg. regulaminu zatwierdzonego przez IFG.

 

Zawody odbędą się na trzech matach tatami: 10x10 m.

 

VI. NAGRODY

 

Zwycięzcy uhonorowani zostaną medalami i dyplomami.

 

VII. ZGŁOSZENIA

 

Wydatki związane z przejazdem zawodników i trenerów pokrywa instytucja wysyłająca zgłoszenie.

 

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo zawodników ponosi trener i instytucja wysyłająca. Zawodnikom zaleca się wykupić ubezpieczenie zdrowotne.

 

Opłata za licencję zawodnika – kartę rejestracji:30 Euro.

 

W dniu zawodów: 40 Euro

 

VII. REJESTRACJA

 

Liczba uczestników nieograniczona. Rejestracjana stroniewww.grapplingfederation.comdo 4 czerwca 2015

 

Więcej informacji:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. kom. +370 60019500 (Kęstutis Smirnovas)

 

EUROPEAN    

 

OPEN CUP OF GRAPPLING

 

REGULATIONS

 

6 June 2015

 

 

 

I. OBJECTIVE AND TASKS

 

To promote grappling.

 

To improve athletes' skills.

 

II. PLACE AND TIME OF THE COMPETITION

 

The competition takes place on 6 June 2015 at 12.00 at Hala Lodowiska BOSiR, 11 Listopada 28, 15-320 Bialystok, Poland.

 

6 June. Arrival of participants, registration - weight-in starts from 10.00.Hala Lodowiska BOSiR, 11 Listopada 28, 15-320 Bialystok, Poland.

 

The athletesmust provide a participant'slicence-registrationcard andpassport(Nationalpersonal Identity Card, which indicates nationalityand date of birth).

 

The tournament begins at 12.00 on the 6 June.

 

III. PARTICIPANTS AND PROGRAMME OF THE COMPETITION  

 

Competition is personal, the number of participants is unlimited

 

 

 

Group

Participants

Weigh-in and registration on the competition day

Beginning of the competition

Weight divisions

1.

U-17, Boys

born in 1998 and younger.

10.00.-11.00.

12.00

-52; -56; -60; -64; -68;

-72; -76;-80;-84; +84 kg;

2

U-19, Boys

1996.1997.

10.00.-11.00.

12.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;

-84; -90; +90 kg;

3

Senior (men)

born in 1995 and older.

10.00.-11.00.

12.00

-64;-68;-72;-76;-80; -84;

-90; -100; +100 kg;

4

Veterans, 35 years old and older

10.00.-11.00.

12.00

-68; -76;-84;-90; +90 kg;

 

Note: if only one participant registers in a weight-category, he / she is moved one weight category up.

 

IV. HOLDING THE COMPETITION

 

The judge panel approved by IGF holds the competition;

 

Head judge of the competition is Vytautas Smirnovas, competition secretary is Rolandas Lukoševičius.

 

V. RULES

 

IGF competitions follow the competition system adopted by IGF.

 

The competition will take place on three mats: 10m x 10m.

 

VI. AWARDS

 

The winners and prizewinners of the competition will be awarded with medals and diplomas.

 

VII. ENTRANCE REQUIREMENTS

 

Travel expenses for athletes and coaches shall be paid by the sending organization.

 

Sending organization and coach are responsible for competition participants’ health and security.

 

We recommend having a health insurance for participants of the competition.

 

The fee for participant's licence - registration card is 30 EUR.

 

The fee on the competition day is 40 EUR.

 

VII. REGISTRATION

 

The number of participants is unlimited. Registrationwww.grapplingfederation.comuntil 4 June 2015

 

Information by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. No +370 60019500

 

(Kęstutis Smirnovas)

 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЕВРОПЫ    

 

ПО ГРЭППЛИНГУ

 

ПОЛОЖЕНИЯ

 

6 июня 2015 года

 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Популяризация грэпплинга как вида спорта.

 

Совершенствование мастерства спортсменов.

 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

 

Соревнования будут проводиться 6 июнь 2015 года в 12 часов дня по адресу: Hala LodowiskaBOSiR, ul. 11 Listopada 28, 15-320 Bialystok, Poland.

 

6 июля. Прибытие участников, регистрация - взвешивание начинается с 10 часов утра.Hala Lodowiska BOSiR, ul. 11 Listopada 28, 15-320 Bialystok, Poland.

 

Спортсменыдолжны предоставитьлицензию - регистрационную карточкуипаспорт(Национальнуюидентификационную карту, в которой указано гражданствои дата рождения).

 

Начало соревнований - 6 июнь в 12 часов дня

 

 

 

III. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

 

Соревнования личные, количество участников не ограничено

 

 

 

Группа

Участие принимают

Взвешивание-регистрация в день проведения соревнований

Начало соревнований

Весовые категории

1.

U-17, Парни

1998 года и младше.

10.00-11.00

12.00

-52;-56;-60;-64;-68;

-72; -76;-80;-84; +84 кг;

2

U-19, Парни

1996-1997 гг.

10.00-11.00

12.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;

-84;-90;+90 кг;

3

Взрослые (мужчины)

1995 года и старше

10.00-11.00

12.00

-64;-68;-72;-76;-80;-84;

-90; -100;+100 кг;

4

Ветераны 1980 года и старше

10.00-11.00

12.00

-68;-76; -84;-90;+90 кг;

 

Примечание: если в весовой категории регистрируется один участник, то он переводится в более высокую весовую категорию.

 

IV. РУКОВОДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

 

Соревнования проводятся под руководством утвержденной IGF судейской коллегией;

 

Старший судья соревнований Витаутас Смирновас, секретарь соревнований – Роландас Лукошявичюс.

 

V. ПРАВИЛА

 

Соревнования будут проходить в соответствии с правилами, утвержденными IGF.

 

Соревнования будут проводиться на трех татами: 10x10 м.

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами.

 

VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА

 

Дорожные расходы спортсменов, тренеров оплачивает командирующая организация.

 

За здоровье и безопасность участников соревнований несут ответственность командирующая организация и тренер.

 

Рекомендуем участникам соревнований иметь страхование здоровья.

 

Стоимость лицензии-регистрационной карточки - 30 Eur.

 

В день проведения соревнований – 40 Eur.

 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ

 

Количество участников не ограничено. Регистрация www.grapplingfederation.comдо 4 июня 2015 года.

 

Электронная почта для информации: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., номер телефона +370 60019500

 

( Кястутис Смирновас )

 

GRAPPLING    

 

EUROPOS ATVIRA TAURĖ

 

NUOSTATAI

 

2015-06-06

 

 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Populiarinti Grappling sportą.

 

Tobulinti sportininkų meistriškumą

 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 

Varžybos vyks 2015 m. birželio 6 d. 12 val. Hala Lodowiska BOSiR, ul. 11 Listopada 28, 15-320 Bialystok, Poland.

 

Birželio 6 d. d. Dalyvių atvykimas, registracija - svėrimas prasideda nuo 10.00 val.Hala Lodowiska BOSiR, ul. 11 Listopada 28, 15-320 Bialystok, Poland.

 

Sportininkai privalo pateikti dalyvio licenciją - registravimo kortelę ir pasą (Nacionalinę asmens tapatybės kortelę, rodančią pilietybę ir gimimo datą).

 

Varžybų pradžia birželio 6 d. 12.00 val.

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

 

Varžybos asmeninės, dalyvių skaičius neribojimas

 

 

 

Grupė

Dalyvauja

Svėrimas-registracija varžybų dieną

Varžybų pradžia

Svorio kategorijos

1.

U-17, Vaikinai

1998 ir jaunesni.

10.00-11.00

12.00

-52;-56;-60;-64;-68;

-72; -76;-80;-84; +84 kg;

2

U-19, Vaikinai

1996-1997

10.00-11.00

12.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;

-84;-90;+90 kg;

3

Suaugusieji (vyrai)

1995 m ir vyresni

10.00-11.00

12.00

-64;-68;-72;-76;-80; -84;

-90; -100;+100 kg;

4

Veteranai 1980 m ir vyresni

10.00-11.00

12.00

-68;-76; -84;-90;+90 kg;

 

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas dalyvis jis perkeliamas į aukštesnę svorio kategoriją.

 

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

 

Varžyboms vadovauja IGF patvirtinta teisėjų kolegija;

 

Varžybų vyr. teisėjas Vytautas Smirnovas, varžybų sekretorius Rolandas Lukoševičius.

 

V. TAISYKLĖS

 

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles.

 

Varžybos vyks ant trijų tatamių : 10x10 m.

 

VI. APDOVANOJIMAS

 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais

 

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

 

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.

 

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

 

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.

 

Dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis - 30 Eurų.

 

Varžybų dieną 40 Eurų

 

VII. REGISTRACIJA

 

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija www.grapplingfederation.com iki 2015 m. birželio mėn. 4 d.

 

Informacija E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. Nr. +370 60019500

 

( Kęstutis Smirnovas)